Årsmöte torsdagen 25 februari, kl. 18.00!

På grund av rådande restriktioner har styrelsen valt att hålla årsmötet digitalt.

Länk till mötet via Teams hittar ni även på vår Facebooksida!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4MmEzY2ItNTZlMS00MDkxLWJkMzUtZTcxN2Y3MjlhZTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd4cea22-63f3-46f2-958e-d0d3aa13277c%22%2c%22Oid%22%3a%22835d8611-9b88-46ce-bfbf-e74efbc827b1%22%7d

Nedan finns allt material som kommer att presenteras på årsmötet.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

Stadgeändringar, förslag från SvRF

Nya stadgar

Välkomna!